Khác với hệ thống báo cáo nội bộ cung cấp những số liệu về các kết quả. Hệ thống tình báo marketing cung cấp những thông tin về tình hình đang diễn ra trong môi trường marketing. Hệ thống tình báo marketing là tập hợp những cách thức và những nguồn cung cấp dữ liệu mà những người quản trị marketing sử dụng để có được những thông tin cần thiết về diễn biến thường ngày của môi trường marketing.tinh bao marketing

Có 4 cách thức chủ yếu mà những người quản trị marketing thường sử dụng để nghiên cứu môi trường marketing:

  • Xem xét thông tin không có chủ đích. Tiếp xúc chung với những thông tin mà nhà quản trị không có mục đích rõ ràng nào trong suy nghĩ của mình.
  • Xem xét thông tin có chủ đích. Tiếp xúc có định hướng, không cần phải tìm kiếm nhiều, những lĩnh vực hay loại thông tin ít nhiều đã được xác định rõ ràng.
  • Tìm kiếm thông tin không chính thức. Một nỗ lực mang tính hạn chế và không có chủ đích trước để có được 1 thông tin xác định hay 1 thông tin phục vụ cho 1 mục đích nhất định.
  • Tìm kiếm thông tin chính thức. Mỗi nỗ lực có chọn lọc, thường là tiếp theo sau 1 kế hoạch, 1 trình tự hay 1 phương pháp đã xây dựng trước, để có được 1 thông tin nhất định.

Các nguồn thông tin tình báo marketing mà những người quản trị marketing thường sử dụng là: sách báo, các ấn phẩm thương mại, trao đổi với khách hàng, những người cung ứng, những người phân phối