Xây dựng kho tài nguyên số đang được xem là xu hướng phát triển của thư viện hiện đại, đặc biệt khi thói quen và phương thức tiếp nhận thông tin của xã hội thay đổi.